Leefbaarheidsgroep Heerle

Jaarverslag 2021

Verslag dorpsvergadering 29 september 2022

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar en de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad leek het ons beter om het dorpsoverleg naar september te verschuiven. We wilden namelijk de visie van het nieuwe gemeentebestuur op de ontwikkelingen in ons dorp horen en die informatie gebruiken voor een discussie daarover met de dorpsbewoners. Echter de wethouders moesten helaas verstek laten gaan in verband met een bijzondere raadsvergadering. Maar we waren niet voor één gat te vangen. We zagen dat het zogeheten ‘Ambitieakkoord’ van de gemeente op de website was gepubliceerd en hebben op basis van dat document toch de nodige input voor onze discussie kunnen vergaren. Daarover hieronder meer.

Er waren 51 mensen aanwezig.

Terugblik

Voorzitter Andre Jansen staat kort stil bij het 25-jarig bestaan van de Leefbaarheidsgroep. In 1997 was er behoefte om zich te verenigen en om weerwoord te kunnen geven aan het grote Roosendaal. Een aantal onderwerpen dat toen op de agenda stond, staat nu ook op de agenda. Denk aan: verkeersdruk, rijsnelheid, parkeren of behoud van voorzieningen. Maar we houden ons ook met nieuwe onderwerpen bezig als de aanleg van een snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, woningbouw en ontwikkelingen rondom het schoolgebouw.

Andre memoreert dat we ooit zelfs met een man of twintig waren, tegenwoordig zijn we met z’n zessen. Maar we kunnen nog wel wat mensen gebruiken, zoals een secretaris, iemand die de website en communicatie via social media op zich wil nemen. Interesse? Laat het ons weten via: leefbaarheidsgroep Heerle en kom een keer een vergadering meedraaien. De vergaderdata staan op onze website: https://www.heerle.info/verenigingen-stichtingen/leefbaarheidsgroep-heerle/

Financiële verantwoording

Marion Winnink (penningmeester) neemt met de aanwezigen de in- en uitgaven van de leefbaarheidsgroep inclusief de buurtkamer door. 

Er was geen begroting voor 2022 opgesteld, omdat de inwoners van het dorp mede bepalen welke onderwerpen we oppakken. Ideeën hiervoor kunnen altijd gemaild worden naar de leefbaarheidsgroep: [email protected].

De kascommissie, bestaande uit Gudy Verhoeven en Andre Timmermans, verklaart dat zij de financiële administratie op 28 maart uitgebreid heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. Zij stelt aan de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Daar is geen bezwaar tegen.

Kascommissieleden treden elke twee jaar om en om af. Gudy heeft het nu twee jaar gedaan en treedt daarom af. Voor hem in de plaats komt Marco Heijnen die zich voorafgaand aan dit overleg heeft gemeld. Andre en Marco zullen omstreeks maart 2023 een uitnodiging van de penningmeester krijgen om de administratie te komen controleren.

Ontwikkelingen huisartsenpraktijk Heerle

John Markx ligt toe wat er met de huisartsenpraktijk gaat gebeuren. De praktijk verhuist januari 2024 naar het gezondheidscentrum in Wouw. John legt uit dat de bemensing van de praktijk kwetsbaar is gebleken tijdens Corona. Als de assistentes niet aanwezig zijn, moet John zelf alle telefoontjes opvangen, administratie doen en spreekuur draaien. Als dat langere tijd de situatie is, is dat niet te doen en dat komt de huisartsenzorg niet ten goede. Ook komen er in de nabije toekomst steeds meer taken naar ‘de huisarts’, waardoor de kwetsbaarheid alleen maar zal toenemen.

John heeft er daarom voor gekozen om intensiever met dr. Van de Kar en dr. Vrijdag samen te werken. Dat gebeurt nu op beperkte schaal ook al. Als de eigen assistente er niet is, nemen de assistentes in Wouw de telefoondienst waar.

De patiënten blijven gewoon patiënten van dr. Markx, alleen komt hij iets verder weg te zitten. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat dat voor ouderen wel een probleem kan zijn. John erkent dat, hij vindt het ook leuk dat ouderen lopend naar zijn praktijk komen, maar hij ziet geen alternatief. Geopperd wordt of hij bijvoorbeeld niet een of twee ochtenden in het dorp ergens spreekuur zou kunnen houden. John staat open voor suggesties en zal daar zeker serieus naar kijken.

Drie presentaties

Drie korte presentaties van:

 • Jeroen van den Beemt (Leefbaarheidsgroep) over het ambitieakkoord van de gemeente,
 • Ruud Sytsema van GreenIPP over zonnepark de Melkbussen,
 • Marlies Bartels en Margot Kampert over Stichting Energietransitie Roosendaal (StER).

De presentaties dienden als input voor de discussies aan het eind van de avond.

Ambitieakkoord van de gemeente Roosendaal

Roosendaal wil groeien 70.000 inwoners naar 100.000+ in 2040. Iedereen is welkom in de gemeente (inclusief de dorpen). Dat betekent bijvoorbeeld dat er voldoende woningen en de voorzieningen op orde moeten zijn.

Voor Heerle betekent het gaat groeien van 1800 inwoners nu, naar 2300 inwoners. Dat kan grofweg betekenen: 250 auto’s erbij, 500 patiënten, 50 leerlingen, 900+ woningen…

Heerle kent zogenaamde lintbebouwing. Langs de Herelsestraat is het nagenoeg vol. Dus meer woningen betekent dat er in westelijke of oostelijke richting gebouwd moet worden. Maar we moeten ons realiseren dat de Herelsestraat op een zandrug ligt en dat de grond naar westen of oosten lager gelegen is. Daar huizen bouwen betekent bijvoorbeeld meer wateroverlast en dure rioolvoorzieningen om de voeten droog te houden.

Meer inwoners is gunstig voor de Buurtsuper en de school. Het schoolgebouw gaat vernieuwd worden. Dat biedt mogelijkheden om daar eventueel ook andere diensten in te herbergen (zoals een huisarts). We komen hier in de discussiesessies op terug.

Zonnepark de Melkbussen

Ruud Sytsema legt uit dat GreenIpp het project heeft overgenomen van Odura. Het project is vertraagd door de aanleg van het snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Het wachten is nog op een vergunning van het Waterschap, maar verder zijn de vergunningen rond. De netaansluiting is gerealiseerd en de grond is bouwrijp (na een explosievenonderzoek zijn er 55 blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog vernietigd). De landschappelijke inrichting van het terrein is niet gewijzigd.

Financiële participatie van bewoners is mogelijk. De inschrijving hiervoor start in de eerste helft van 2023. Meedoen kan via het platform www.zonnepanelendelen.nl.

Stichting Energietransitie Roosendaal

Marlies Bartels legt uit hoe de stichting is ontstaan en wat deze doet. Margot Kampert vertelt over een praktijkvoorbeeld. 

Discussie aan de hand van stellingen

Tot slot vond er in vier groepen discussie plaats aan de hand van de volgende vier stellingen.

 Verduurzaming

 1. Verduurzamen is onvermijdelijk in de huidige energiecrisis, Heerle ontkomt hier ook niet aan.
  Dus is samenwerking geboden!

 Voorzieningen

 1. Als de voorzieningen in Heerle verdwijnen, worden we een slaapdorp, zonder enkele leefbaarheid!

 Wonen

 1. Om doorstroming van wonen te krijgen in Heerle, moeten er huurwoningen bijkomen en dient er anders gebouwd te gaan worden (FLEXWONINGEN/ KNARRENHOFJES ETC.)

Heerle in 2030

 1. Heerle moet 30% groeien om voldoende infrastructuur te kunnen behouden, zodat we een leefbaar dorp blijven!

 Vertegenwoordigers van elke groep koppelde kort terug wat er uit de discussie is gekomen.

Stelling 1

De groep is het eens met de stelling; energiebesparing is nodig. Meer bewustzijn creëren. Mensen samenbrengen.

 • Het is niet voor iedereen mogelijk om individueel maximaal te verduurzamen, bijvoorbeeld omdat het dak ongeschikt is.
 • De gemeente zou financieel kunnen bijspringen.
 • Het is belangrijk om meer bekendheid te geven aan initiatieven als StER
 • Een project als Margot schetste is minder goed mogelijk. Heerle kent bijna geen gelijke woningen (behalve rijtjeswoningen in de Runningstraat), daardoor is maatwerk nodig.
 • De groep stelt voor om meer brainstormavonden te organiseren.

Stelling 2

De groep is het erover eens dat een aantal voorzieningen zeker behouden moet blijven.

 • De winkel is essentieel (levensmiddelen)
 • De school behouden
 • Meer woningen in acceptabele prijsklassen. Een mix van huur- en koopwoningen. Veelsoortige woningen (voor allerhande samenlevingsvormen)
 • Goed draaiend dorpshuis. Er moet meer aan PR gedaan worden over wat er te doen is. Bijvoorbeeld via school/flyers.
 • Trachten medische zorg in het dorp te handhaven/herstellen!!!
 • Goede infrastructuur

Stelling 3

De groep is het eens met de stelling.

 • Er moeten vooral aantrekkelijke seniorenwoningen (á la Bamere) gebouwd worden, zodat er meer doorstroom kan plaatsvinden.
 • Daarnaast betaalbare woningen voor jongeren (zowel huur als koop).
 • Planmatig bouwen, geen vervanging, maar uitbreiding
 • Geen appartementen

Stelling 4

De groep onderschrijft de stelling, 30% groei moet.

 • Diverse woningen bijbouwen om doorstroming te bevorderen.
 • Zowel huur- als koopwoningen, ook appartementen
 • Hierdoor kunnen voorzieningen (basisschool en buurtsuper) behouden blijven
 • Bouw voor en door jongeren stimuleren. Het dorp moet ook voor hen aantrekkelijk worden/blijven.
 • Nieuwe wijk zoals in Wouw creëren en een rondweg / andere uitvalsweg creëren om de Herelsestraat qua verkeer te kunnen ontlasten