Leefbaarheidsgroep Heerle

Bewonersvouchers in heerle

De Stichting Leefbaarheidsgroep Heerle (LBH) ontvangt jaarlijks van de gemeente Roosendaal een bedrag (in de vorm van vijf bewonersvouchers) waarmee activiteiten in het dorp gestimuleerd kunnen worden die mensen met elkaar in contact brengen. Om zo de sociale samenhang te bevorderen en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Initiatiefnemers kunnen individuele bewoners, groepen van bewoners, verenigingen en de Leefbaarheidsgroep zelf zijn.

Het vouchersysteem geeft de LBH beperkte financiële armslag om de initiatieven in het dorp te ondersteunen. Daarom wordt, indien toereikend voor de uitvoering van het initiatief, vaak slechts een gedeelte van een voucher toegekend. Een volledige voucher beloopt een bedrag van € 500,-.

De LBH heeft jaarlijks de verplichting om de besteding van de vouchers te verantwoorden bij de gemeente, omdat hier natuurlijk sprake is van belastinggeld.

Voldoet de activiteit aan onderstaande voorwaarden en wilt u een bewonersvoucher aanvragen? Dien dan 4-6 weken vóórdat de activiteit plaatsvindt een verzoek in via: [email protected].

Houdt bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk rekening met de vergaderdata van de LBH. De Leefbaarheidsgroep wil graag voldoende aandacht kunnen besteden aan de ingediende initiatieven om er een gedegen beslissing over te kunnen nemen. De LBH zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken uitsluitsel geven.

 Voorwaarden

 1. De activiteit moet een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Leefbaarheidsgroep, dus de bewoners van Heerle;
 2. Het moet gaan om eenmalige en kortdurende projecten. Het kan nadrukkelijk ook gaan om investeringen;
 3. De aanvraag moet worden vergezeld van een duidelijke toelichting en begroting. Een mondelinge toelichting in de vergadering van de LBH is uiteraard welkom;
 4. Per activiteit kunnen maximaal twee vouchers worden toegekend;
 5. De activiteit kan slechts eenmalig door een bijdrage worden ondersteund;
 6. Een bijdrage via het vouchersysteem is niet mogelijk als de activiteit al op een andere wijze door de gemeente wordt gesubsidieerd;
 7. Uitgaven voor eten en drinken worden niet gesubsidieerd, tenzij het hier duidelijk gaat om het bevorderen van de sociale samenhang, eenzaamheidsbestrijding e.d.;
 8. De bijdrage mag niet dienen voor de dekking van het exploitatietekort van een bestaande activiteit;
 9. De overheadkosten van de activiteit mogen niet meer bedragen dan 10% van het totale bedrag van de activiteit;
 10. De activiteit mag de orde niet verstoren, voorwaarde is dat men dient te voldoen aan de gemeentelijk vergunningplicht;
 11. Het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' geldt, dat betekent dat wanneer het budget op is een aanvraag niet meer gehonoreerd kan worden;
 12. Binnen één maand na afloop van de activiteit, dient een financiële verantwoording te worden ingediend bij de LBH met kopieën van rekeningen en een verslag van het verloop van de activiteit. Daarna zal de geldelijke bijdrage worden overgemaakt. Zonodig kan - na overleg met de penningmeester van de LBH - een voorschot worden verkregen.