Leefbaarheidsgroep Heerle

Jaarverslag

Verslag dorpsvergadering 23 september 2020

Door de COVID-19-pandemie vindt de jaarlijkse dorpsvergadering veel later in het jaar plaats, dan te doen gebruikelijk. In verband met de richtlijnen van het RIVM konden ook slechts maximaal 50 personen aanwezig zijn (inclusief inleiders). Door enkele afzeggingen kon een aantal mensen die zich niet hadden aangemeld, toch aanwezig zijn. In totaal waren er 49 deelnemers.

Terugblik 2019

Voorzitter Andre Jansen stipt kort de thema’s aan waarbij de Leefbaarheidsgroep in 2019 betrokken was:

 • Het nieuwe zebrapad bij Super de Buurt,
 • De hondenspeelplaats en beleeftuin voor kinderen in het dorp. Dit was een initiatief van bewoners. Helaas is tijdens de lock-downperiode begin 2020 een deel van de beleeftuin en HSP vernield door baldadige jeugd. In verband met het overlijden van de bewoner die zicht hield op het netjes houden van het terrein, zou de gemeente graag in contact komen met een bewoner die deze taak op zich wil nemen. Meer informatie en aanmelden kan via: [email protected].
 • De nieuwbouwlocatie de Bamere is bijna gereed. Inmiddels wordt al voorzichtig weer nagedacht over verdere uitbreiding in het dorp.
 • Het dorpshuis de Schalm heeft een nieuw bestuur gekregen en een nieuwe beheerder van de bar. Er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld en de leefbaarheidsgroep heeft regelmatig overleg met het bestuur. Een van de zaken die opnieuw is opgepakt, is het verbeteren van de uitstraling en de toegankelijkheid van het gebouw. Dit laatste gebeurt in samenspraak met de gemeente en de eigenaar Alwel.
 • De Afspanning is gekocht door de familie Heijnen en zal omgebouwd worden tot een appartementencomplex met 10 woningen. In het voormalige cafégedeelte worden 2 appartementen gerealiseerd, voor de voormalige feestzaal zijn plannen voor 8 appartementen. Voor het cafégedeelte is inmiddels een vergunning verleend.
 • Verkeersdruk, rijsnelheid en parkeren in het dorp en met name in de Herelsestraat zijn een terugkerend item. In het verleden zijn al diverse maatregelen genomen, maar het blijft lastig. In de plannen met de kerk en de Afspanning zal hier ook aandacht voor zijn.
 • Snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Het pad start bij Philip Morris en eindigt bij Rosada, dan wel het nieuwe Bravisziekenhuis. Voor een deel is het een bestaand tracé, voor een deel nieuw. De bestaande delen zullen worden verbreed en nieuw geasfalteerd.
 • De leefbaarheidsgroep heeft er drie nieuwe leden bij met een frisse inbreng. Dat was ook nodig want met vier 60+-plussers van de vijf leden was de groep geen afspiegeling meer van de bewoners in het dorp. Simone Zomer en Fenna Koolen kunnen vanavond helaas niet aanwezig zijn, Annegien Heij is er wel.
  Ondanks deze aanwas is de Leefbaarheidsgroep nog steeds op zoek naar een secretaris (de voorzitter en de penningmeester doen dit in onderlinge afstemming erbij, maar dit is best belastend), een opvolger voor de penningmeester en iemand die de PR/communicatie nieuw leven in wil blazen (website heerle.info en facebook bijhouden en nieuwsbrief maken). De website wordt momenteel tussen neus en lippen door nog door de penningmeester bijgehouden, maar dit kan beter.

De penningmeester neemt met de aanwezigen de in- en uitgaven van de leefbaarheidsgroep inclusief de buurtkamer door. De kascommissie verklaart de administratie in orde bevonden te hebben en verleent de penningmeester decharge. Kascommissieleden waren: Peter Kunnen en Ruud Segers. Peter Kunnen treedt - zoals te doen gebruikelijk - na twee jaar af. voor hem in de plaats komt Gudy Verhoeven.

Er is (nog) geen begroting voor 2020 opgesteld, omdat de inwoners van het dorp daar invloed op hebben. Zij bepalen mede aan welke activiteiten de leefbaarheidsgroep haar geld mag besteden. Ideeën hiervoor kunnen gemaild worden aar de leefbaarheidsgroep: [email protected].

John Valkenburg oppert het idee om het terras van het dorpshuis uit te breiden naar het lager gelegen deel op trottoirhoogte. De plantenbakken meer naar de rand van het trottoir te verplaatsen, zodat daar niet meer geparkeerd kan worden en het zichtbaar is dat zich daar een horecagelegenheid bevindt. Dit wordt meegenomen.

Wijkagenten en Buurtpreventie

Bob Kool, assistent van wijkagent Mark Noordink, stelt zich voor. Hij vertelt kort iets over de situatie in Heerle. Het is er vrij rustig. Eind vorig jaar/begin dit jaar (in de donkere maanden) hebben er 5 inbraken plaatsgevonden. Bob benadrukt dat de politie niet overal tegelijk kan zijn en ook steunt op de oren en ogen van burgers. Zij weten veel beter wat er in hun straat of wijk niet normaal is. “Vertrouw op uw onderbuikgevoel” geeft Bob aan. Als u iets niet vertrouwt, maar het heeft geen haast: bel 0900-8844. “Als u denkt dat iemand wel eens op het punt zou kunnen staan om te gaan inbreken, bel dan 112.” “Inbrekers zijn snel, dus tijd is belangrijk.” De politie kan niet altijd meteen ter plaatse zijn “we moeten prioriteiten stellen”, maar meldt vooral is zijn boodschap. “Want mogelijk kunnen we iemand die aan het door u gemelde signalement bij een volgende actie wel oppakken en dan kunnen we die aan meerdere delicten linken.”

Mensen aanspreken helpt, want dan haal je ze uit de anonimiteit en daar houden inbrekers niet van, maar “denk om uw eigen veiligheid.”

Ook wijst Bob op het belang van Whatsappalertgroepen. Hoe meer mensen daar aan meedoen, hoe beter. Er zijn wel enkele spelregels: eerst melden bij de politie dan pas delen met buurtbewoners. Gebruik de app alleen voor verdachte situaties. Aanmelden voor de groep kan via de website www.buurtpreventieroosendaal.nl.

In Heerle is naast twee whatappalertgroepen ook een buurtpreventieteam actief. Dit team kan nog wel wat leden gebruiken. Buurtpreventieleden zijn bewoners die op gezette tijden een rondje wandelen en hun ogen en oren open houden. Aanmelden kan ook via de website: www.buurtpreventieroosendaal.nl.

Vragen uit het publiek:

 • Hoe krijg ik foto’s die ik gemaakt heb van situaties bij de politie? Bel 0900-8844 en vraag naar de wijkagent. Met Mark Noordink of Bob Kool (afhankelijk van wie er dienst heeft) kan dan afgesproken worden hoe de foto’s kunnen worden aangeleverd. Mailen kan ook: [email protected] of [email protected].
 • Wordt je wel altijd serieus genomen als je belt? Centralist kent de situatie in een dorp niet. Wat daar opvalt, kan in een stad heel normaal zijn. In principe wordt elke melding serieus genomen. Leg goed uit waarom je het opvallend vindt. En ja, een centralist kan soms toch een inschattingsfout maken.

Plannen bij afvalverwerkingsbedrijf Attero

Helaas is er vanavond niemand van Attero aanwezig. Andre Jansen legt uit dat er eerder dit jaar contact met Attero is geweest en dat de leefbaarheidsgroep in grote lijnen is bijgepraat over mogelijke ontwikkelingen. Attero is in afwachting van een reactie van de gemeente Bergen op Zoom.

Attero was voorheen enkel een afvalverwerkingsbedrijf en wil nu omschakelen naar:

 • Circulaire economie (hergebruik bouwstoffen en plastic)
 • Duurzame energie (biogas) + plannen voor zonnepanelen op Kragge II en windturbines op Kragge I. Daarnaast wordt gedacht aan een vergistingsinstallatie.

Omdat met name de komst van een vergistingsinstallatie gevoelig ligt in het dorp, heeft Marion Winnink een korte presentatie over wat dat nu eigenlijk is en waar aandachtspunten voor de leefbaarheidsgroep liggen, voorbereid. Deze is als bijlage bijgevoegd.

Vanuit het publiek wordt gewezen op de perikelen rondom BioMoer. Dan kan er toch geen vergunning worden verleend voor een installatie bij Attero?, is de vraag. Jos Naalden (bewoner) merkt op dat er verschil is tussen beide situaties. Bij BioMoer gaat het om mestvergisting. Bij Attero om vergisting van gft-afval. Hij dringt er op aan om de emotie (samenhangend met ‘mest’) niet de boventoon te laten voeren in de discussie, maar enkel de feiten.

Marion Winnink geeft aan dat de Leefbaarheidsgroep in goed contact staat met Attero en dat toegezegd is dat zodra er meer bekend is, Attero graag bereid is een informatiebijeenkomst voor de bewoners te organiseren. Daarnaast volgt de leefbaarheidsgroep ook zelf de ontwikkeling rondom de vergunningsaanvraag. Op de vraag of de leefbaarheidsgroep niet een procedure kan starten, wordt aangegeven dat zij dat vooralsnog niet zal doen omdat zij geen belanghebbende is. Bewoners moeten vooral ook zelf alert zijn en actie ondernemen als dat nodig is.

Deze discussie maakt wel duidelijk dat de bewoners goed geïnformeerd willen worden.

In de pauze wordt een film vertoont over de herdenking van 75 jaar bevrijding in Heerle en Moerstraten.

De film is mede verzorgd door Annegien Heij en filmclub ERSA.

Heerle en de klimaatverandering

Wethouder Inge Raaymakers en haar collega Sjef Oerlemans praten de bewoners bij over de plannen van de gemeente Roosendaal in het kader van klimaatadaptatie. Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering en wat kunnen we doen om die gevolgen op te vangen? De gemeente is herover in gesprek met bewoners en bedrijven. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

In 2050 moet Roosendaal klimaatbestendig zijn. Er wordt gestreefd naar maatwerkoplossingen op straat-, wijk-, stads- en omgevingsniveau. Inge Raaijmakers wijst bewoners erop dat wanneer zij een plan hebben voor hun eigen straat of buurt zij tot 1 december gebruik kunnen maken van een subsidieregeling van de provincie: het buurtnatuur- en buurtwaterfonds. Kijk voor meer informatie op:

https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuur-en-buurtwaterfonds-noord-brabant; https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__buurtnatuur_en_buurtwater_subsidie_14839

https://www.brabantsedelta.nl/vraag-subsidie-aan-voor-buurtprojecten-over-water-natuur-en-klimaat/

Vanuit het publiek wordt gevraagd:

 • Hoe verhoudt de aanleg van zonneparken op landbouwgrond zich tot de noodzaak van meer vergroening. Dat lijkt tegenstrijdig. Inge Raaijmakers geeft aan dat bij de aanleg van de zonneparken de onderlaag groen blijft en regenwater gewoon de grond in kan zakken. Ze geeft aan dat de gemeente constant zoekt naar een balans tussen de beide noodzaak van alternatieve energiebronnen en noodzakelijk vergroening i.v.m. het klimaat.
 • Speelt vergroening een rol bij vergunningverlening voor (bedrijfs)gebouwen? Inge Raaijmakers geeft aan dat dat nu nog niet het geval is, maar dat dat wel de richting is waar men naartoe wil.
 • Welke acties zijn er op de korte termijn en zijn die inzichtelijk? Inge Raaijmakers geeft aan dat momenteel aan de uitvoeringsagenda wordt gewerkt. De verwachting is dat deze eind 2020 gereed zal zijn.
 • Komt er ook een apart plan voor het nieuwe Bravisziekenhuis? De planontwikkelaar buigt zich hier samen met bewoners over, maar dit bevindt zich nog in een vroeg stadium.

 Ontwikkelingen Zonnepark ‘De Melkbussen’

Michel Suijkerbuijk van Odura vertelt in het kort wat de plannen zijn voor degenen die niet bij de voorlichtingsbijeenkomst in 2018 zijn geweest. Inmiddels is er een vergunning verleend voor 25 jaar (tot maart 2045). Daarna moet het zonnepark weer worden ontmanteld. De realisatie is nu voorzien voor eind 2021. Vanaf 2021 worden de mogelijkheden voor burgerparticipatie bekend gemaakt. Dat zal op twee manieren kunnen:

- financieel deelnemen in het project

- afname groene stroom via energieleverancier waarmee zal worden samengewerkt.

Het is de bedoeling dat vooral mensen in de directe omgeving mee kunnen doen. Het park levert voldoende energie voor 6000 huishoudens. Ook zullen lokale bedrijven betrokken zijn bij het onderhoud van het zonnepark. Ook educatie heeft de aandacht: niet alleen komen er informatie rondom het park, er is ook gedacht aan kennisvergroting voor kinderen via gaming bij De Pannenkoekenbakker.

Vragen vanuit het publiek:

 • Is op voorhand al rekening gehouden met de afbraak in 2045 en wat er dan met de materialen moet gebeuren? Hergebruik? Ja, hierin is voorzien.
 • Na 2045 komt de grond weer beschikbaar voor landbouw. Is dit vastgelegd? Ja, dat staat in de vergunning. De bestemming van de grond wijzigt niet door het zonnepark.
 • Elders in het land zie je dat energieslurpende bedrijven (datacenters) aangetrokken worden door zonneparken. Hoe gaan we daar hier mee om? Daar valt niets van te zeggen. Dat ligt ook op het bordje van de gemeente (vergunningverlener).
 • Is de energieleverancier waarmee samengewerkt zal worden al bekend? Nog niet, maar bij een ander project is dat Vandebron en dat lijkt voor dit zonnepark ook een aantrekkelijke partij.

Afsluiting

De stichting Heerl’k meldt tot slot dat zij genomineerd is voor de cultuurprijs Roosendaal. 20 november wordt bekend gemaakt wie gewonnen heeft.