Leefbaarheidsgroep Heerle

Financiële verantwoording

Op deze pagina ziet u hoe wij ons geld besteden. 

Vermogen op 31-12
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Saldo betaalrekening 4241,75 5121,51 11527,99 8713,90 14656,93 9161,88
- LBH 1678,45 2527,02 3264,67 3044,64 4145,58 4966,59
- Buurtkamer 2343,30 3051,15 9366,02 5669,26 8559,05 4195,29
- Buurtbieb 220,00 -456,66 -1102,70 0 0 0
Kas Buurtkamer   0,40 250,00 41,60 90,65 0
Spaarrekening LBH 3557,74 3565,79 3569,36 3570,32 3570,32 3570,32
Subtotaal 7799,49 8687,70 15347,35 12325,82 18317,90 12732,20

 

Inkomsten 2021
  Kas Bank
Gemeente, subsidie buurtkamer 2020   0,00
Eigen bijdrage buurtkamer (kas) 9,35  
Gemeente, werkbudget   2500,00
Gemeente, vouchers   448,00
Rente spaarrekening   0,00
Totaal
9,35
2948,00

 

Uitgaven 2021
  Kas Bank  
St. Heerl'k   1645,00  
Expositie in de Schalm   255,30  
AED Stichting Wouw   500,00  
Subtotaal vouchers     2400,30
Bankkosten   112,35  
Bestuurskosten   72,70  
LBH werkbudget   1493,94  
Subtotaal LBH     1678,99
Buurtkamer 100,00 4363,76  
Subtotaal Buurtkamer     4463,76
Totaal 100,00 8443,05 8543,05

 

Balans
Balans ultimo 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019     2021 2020 2019  
Kas Buurtkamer 0,00 90,65 41,60   Vermogen 1-1 18317,90 12325,82 15347,35  
Bank Buurtkamer 4195,29 8559,05 5669,26   Resultaat boekjaar -5585,70 4276,08 -3021,53  
Bank LBH 4966,59 6097,88 3044,64   Vermogen 31-12 12732,20 16601,90 12325,82  
Spaarrekening LBH 3570,32 3570,32 3570,32            
Liquide middelen 12732,20 18317,90 12325,82  

Vooruitontvangen 
subsidie buurtkamer

0,00 1716,00 0,00  
                   
Balanstotaal 12732,20 18317,90 12325,82     12732,20 18317,90 12325,82  

 

Toelichting penningmeester

Inkomsten 2021
Belangrijkste bron van inkomsten is de gemeente Roosendaal: enerzijds werkbudget van 2500 euro voor vergaderkosten, drukkosten, bankkosten en contributies daarnaast hebben we 448 euro in de vorm van vouchers gekregen die we in kunnen zetten voor bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Dit bedrag is lager dan voorgaande jaren, omdat we in 2021 in verband met corona slechts 447,70 van het totale voucherbedrag (2400,00) in 2020 hadden uitgegeven. De gemeente Roosendaal heeft de voucherpot met 448,00  aangevuld tot 2400,30.

Uitgaven 2021
Er konden dit jaar gelukkig weer enkele evenementen worden georganiseerd in het dorp door o.a. St. Heerlk. Daarnaast hebben we vanuit deze pot een bijdrage gegeven aan de St. AED Wouw voor de aanschaf van een derde AED in het dorp. Daarnaast hebben we vanuit ons werkbudget 500 euro bijgedragen. De voorleesactiviteiten vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de st. Dorpshuis Heerle. Vanuit ons werkbudget dragen we elk jaar ook voor 50% bij aan de kinderboekenactie geïnitieerd door de oudervereniging van basisschool Berkenveld. Deze actie houdt in dat alle kinderen in Heerle (ook die elders naar school gaan) in de kinderboekenweek een gratis kinderboek krijgen. De activiteiten van de Buurtkamer zijn per februari van dit jaar overgenomen door een professionele organisatie; de subsidie die voor dit jaar was ontvangen (1716,00) is met toestemming van de gemeente aan deze organisatie overgedragen. Verder is er door de Buurtkamer geld gegeven aan KBO Heerle-Moerstraten, Zonnebloem Heerle-Moerstraten, St. AED Wouw en st. dorpshuis Heerle. De Buurtkamer bouwt haar vermogen af door bij te dragen aan activiteiten e.d. voor ouderen van andere organisaties.

Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Gudy Verhoeven en André Timmermans, heeft op 28 maart 2022 de administratie nauwgezet gecontroleerd en in orde bevonden.