Leefbaarheidsgroep Heerle

Financiële verantwoording

Op deze pagina ziet u hoe wij ons geld besteden. 

Vermogen op 31-12
  2016 2017 2018 2019 2020
Saldo betaalrekening 4241,75 5121,51 11527,99 8713,90 14656,93
- LBH 1678,45 2527,02 3264,67 3044,64 4145,58
- Buurtkamer 2343,30 3051,15 9366,02 5669,26 8559,05
- Buurtbieb 220,00 -456,66 -1102,70 0 0
Kas Buurtkamer   0,40 250,00 41,60 90,65
Spaarrekening LBH 3557,74 3565,79 3569,36 3570,32 3570,32
Subtotaal 7799,49 8687,70 15347,35 12325,82 18317,90

 

Inkomsten 2020
  Kas Bank
Gemeente, subsidie buurtkamer 2020   4152,00
Eigen bijdrage buurtkamer (kas) 1535,15  
Gemeente, werkbudget   2500,00
Gemeente, vouchers   2400,00
Gastvrij de Schalm, correctie   61,00
Rente spaarrekening   0,00
Totaal
1535,15
10829,00

 

Uitgaven 2020
  Kas Bank
St. Heerl'k   447,70
Buurtbieb + voorleesmiddagen   446,26
Bankkosten   116,33
Bestuurskosten   136,00
LBH werkbudget   700,47
Buurtkamer 1486,10 3039,21
Totaal 1486.10 4885,97

 

Balans
Balans ultimo 31-12-2020 31-12-2019     2020 2019  
Kas Buurtkamer 90,65 41,60   Vermogen 1-1 12325,82 15347,35  
Bank Buurtkamer 8559,05 5669,26   Resultaat boekjaar 4276,08 -3021,53  
Bank LBH 6097,88 3044,64   Vermogen 31-12 16601,90 12325,82  
Spaarrekening LBH 3570,32 3570,32          
Liquide middelen 18317,90 12325,82  

Vooruitontvangen 
subsidie buurtkamer

1716,00 0,00  
               
Balanstotaal 18317,90 12325,82     18317,90 12325,82  

 

Toelichting penningmeester

Inkomsten 2020
Belangrijkste bron van inkomsten is de gemeente Roosendaal: enerzijds werkbudget van 2500 euro voor vergaderkosten, bankkosten, kosten voor de boekspot en voorleesmiddagen, contributies daarnaast hebben we 2400 euro in de vorm van vouchers gekregen die we in kunnen zetten voor bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. In voorgaande jaren was het voucherbedrag 2500 euro, maar sinds 2019 krijgen we iets minder. Dit heeft te maken met het feit dat bij controle van de verantwoording van de vouchers is gebleken dat één toegekende voucher niet volledig was besteed (een verschil van 100 euro). Wij hebben dat geld niet teruggevorderd bij de betreffende partij.

Uitgaven 2020
Door Corona zijn er in dit jaar uiteraard weinig activiteiten geweest. St. Heerlk heeft eenmalig een gedeeltelijke voucher ontvangen van 447,70. De Boekspot is een gedeelte van het jaar niet open geweest en wij hebben digitaal vergaderd.

Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Ruud Segers en Gudy Verhoeven, heeft op 7 juni 2021 de administratie nauwgezet gecontroleerd en in orde bevonden.