Leefbaarheidsgroep Heerle

Financiële verantwoording

Op deze pagina ziet u hoe wij ons geld besteden. 

Vermogen op 31-12
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Saldo betaalrekening 5121,51 11527,99 8713,90 14656,93 9161,88  5276,01
- LBH 2527,02 3264,67 3044,64 4145,58 4966,59  5276,01
- Buurtkamer 3051,15 9366,02 5669,26 8559,05 4195,29  0
- Buurtbieb -456,66 -1102,70 0 0 0  0
Kas Buurtkamer 0,40 250,00 41,60 90,65 0  0
Spaarrekening LBH 3565,79 3569,36 3570,32 3570,32 3570,32  3570,32
Subtotaal 8687,70 15347,35 12325,82 18317,90 12732,20

 8846,33 

 

Inkomsten 2022
  Bank
Gemeente, werkbudget 2500,00
Gemeente, vouchers 2400,00
Gemeente, communicatiebudget 238,85
Totaal
5138, 85

 

Uitgaven 2022
  Bank  
St. Heerl'k 1801, 68  
Kinderkaffee 500,00  
Kerstconcert 98,32  
Subtotaal vouchers   2400,00
Bankkosten 178,44  
Bestuurskosten 87,80  
LBH werkbudget 2163,19  
Subtotaal LBH   2429,43
Buurtkamer 4195,29  
Subtotaal Buurtkamer   4195,29
Totaal 9024,72 9024,72

 

Balans
Balans ultimo 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019     2022 2021 2020 2019
Kas Buurtkamer 0,00 0,00 90,65 41,60   Vermogen 1-1 12732,20 18317,90 12325,82 15347,35
Bank Buurtkamer 0,00 4195,29 8559,05 5669,26   Resultaat boekjaar -3885,87 -5585,70 4276,08 -3021,53
Bank LBH 5276,02 4966,59 6097,88 3044,64   Vermogen 31-12 8846,33 12732,20 16601,90 12325,82
Spaarrekening LBH 3570,32 3570,32 3570,32 3570,32            
Liquide middelen 8846,33 12732,20 18317,90 12325,82  

Vooruitontvangen 
subsidie buurtkamer

0,00 0,00 1716,00 0,00
                     
Balanstotaal 8846,33 12732,20 18317,90 12325,82     8846,33 12732,20 18317,90 12325,82

 

Toelichting penningmeester

Inkomsten 2022

Belangrijkste bron van inkomsten is de gemeente Roosendaal: enerzijds werkbudget van 2500 euro voor vergaderkosten, drukkosten, bankkosten en contributies daarnaast hebben we 2400,00 euro in de vorm van vouchers gekregen die we in kunnen zetten voor bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Ook hebben we een aparte bijdrage (238,85) gekregen voor het laten drukken van de flyers voor de dorpsvergadering.

Uitgaven 2022
Het bestuur van ‘de buurtkamer’ heeft het voor haar gealloceerde geld, dat na de overname van haar activiteiten door een commerciële partij, nog op onze bankrekening stond, besteed aan diverse organisaties die dezelfde doelgroepen bedienen als de buurtkamer voorheen deed. Het ging in totaal om 4195,29. Daarmee is het saldo voor de buurtkamer op nul gekomen en kon zij worden opgeheven.

Stichting Heerl’k Heerle kreeg 1801,68 aan subsidie vanuit de bewonersvouchers voor nieuwe activiteiten, die de stichting ontplooide in 2022. Het restbedrag van de bewonersvouchers (598,32) is aan het kinderkaffee en het kerstconcert in de Schalm besteed.

Verder hebben 2429,43 van ons werkbudget uitgegeven, aan bankkosten, bestuurskosten, zaalhuur en consumpties, hosting website, aanvullende bijdragen aan kinderkaffee, het kerstconcert en de kinderboekenactie. We zijn binnen budget gebleven.

Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit André Timmermans en Marco Heijnen, heeft op 23 februari 2023 de administratie nauwgezet gecontroleerd en in orde bevonden. 

Per 1 maart 2023 heeft Marion Winnink na tien jaar het penningmeesterschap overgedragen aan Johan Jaspers.