Leefbaarheidsgroep Heerle


Esdoornstraat 25, 4726 BS Heerle

RSIN: 807625103
e-mail:
leefbaarheidsgroep@heerle.info
Website:
www.heerle.info

Leefbaarheidsgroep Heerle

De stichting Leefbaarheidsgroep Heerle is in 1996 in het leven geroepen. Het is een groep, waarvan de samenstelling een afspiegeling moet zijn van de Heerlese bevolking.

De volgende mensen maken deel uit van de Leefbaarheidsgroep:

 • Casper de Boer
 • Peter Doggen
 • André Jansen (voorzitter)
 • Vacature (secretaris)
 • Albert van Sprundel
 • Marion Winnink (penningmeester)

In 2016 heeft de Leefbaarheidsgroep een ANBI-status gekregen.

Wat doet de Leefbaarheidsgroep?

De Leefbaarheidsgroep heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Heerle. In dit verband is het bewonersplatform voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in Heerle, of die Heerle aangaan.
Daarnaast heeft de leefbaarheidsgroep een functie als intermediair tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken die in ons dorp spelen.
Ten slotte houdt de Leefbaarheidsgroep zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Heerle. Het is onze bedoeling de voor onze inwoners belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda te krijgen.

Concept beleidsplan 2019-2020

Thema wonen
• Soc. Woningbouw bevorderen
• Onderhoud wegen, bestrating
• Herstel schade speeltuintjes

Doel: Krimp verminderen, minder overlast, meer woonplezier
Effect: Dorp kan beter blijven floreren
Hoe: Slim en attractief naar buiten treden

Thema Veiligheid
• Verkeersdrukte, veiligheid, overlast
• Meldpunt voor inwoners bij professionals bij onveiligheid
• Buurtpreventie
• Safetycheck

Doel: minder verkeersdruk en back up bij escalaties
Effect: meer woonplezier en minder onrust
Hoe: Overleg bewoners en mobiliseren vrijwilligers

Thema communicatie/netwerken
De Leefbaarheidsgroep Heerle treedt regelmatig in contact met allerlei groeperingen, instanties, zoals:
Bibliotheek VanNu, Buurthuis De Schalm, Super de Buurt, Ondernemersvereniging, huisarts, wijkverpleegkundige, sportorganisaties, EHBO/AED, sportzaal Harella, evenementenorganisatie en carnavalsstichting, sinterklaascomité, buurtpreventie, Rogep, AlWel, Politie, Traverse, TWB, Buurtkamer, KBO Heerle, School Berkenveld, Stichting evenementen, verkeersgroep, gemeente Roosendaal, Provincie Noord-Brabant, thuiszorg, Parochie, ondernemers, Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

Doel: horen wat er in de gemeenschap leeft en partijen bij elkaar proberen te brengen
Effect: bewoners voelen zich gehoord
Hoe: via een op een contact, openbare vergaderingen en jaarbijeenkomst

Thema Laaggeletterdheid
De leefbaarheidsgroep wil een bijdrage leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid in het dorp. Zij wil voor iedereen de toegang tot informatie zo laagdrempelig mogelijk maken, hiertoe heeft de Leefbaargheidsgroep het voortouw genomen tot het inrichten van een buurtbieb in dorpshuis De Schalm (Boekspot Heerle). De Boekspot is sinds 9 december 2017 operationeel en zal tevens dienen als sociaal ontmoetingspunt.
Ook organiseert de Leefbaarheidsgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd 1x per maand voorleesmiddagen om hen zo in contact brengen met literatuur.

Doel: door leesvaardigheid te bevorderen ervoor zorgen dat mensen beter kunnen functioneren in de maatschappij.
Effect: bewoners voelen zich zelfverzekerder en kunnen beter omgaan met schriftelijke informatie.
Hoe: bevorderen dat mensen meer lezen en elkaar tijdens gezellige sociale bijeenkomsten elkaar stimuleren.

Financiering

Om haar werk te kunnen doen krijgt de Leefbaarheidsgroep van de gemeente Roosendaal een werkbudget. Daarnaast krijgt de leefbaarheidsgroep zogeheten bewonersvouchers waaruit zij eenmalige activiteiten van haarzelf of derde partijen mede kan financieren. Criteria voor een bijdrage via een bewonersvoucher vindt u hier.

In het kader van de transparantie vindt u hier onze financiële verantwoording

Beloningsbeleid
De (bestuurs)leden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij voor het bezoeken van bijeenkomsten reiskosten declareren à 0,30 per kilometer. Ook de werkelijke porto- en telefoonkosten worden vergoed.

Vergaderingen van de Leefbaarheidsgroep

De Leefbaarheidsgroep vergadert in 2019 1x per 6 weken op woensdag. Deze vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur en vinden plaats in dorpshuis De Schalm. Als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via ons e-mailadres.

Vergaderdata 2019

 • 30 januari
 • 13 maart
 • 24 april
 • 5 juni
 • 17 juli
 • 28 augustus
 • 9 oktober
 • 20 november